Algemene Voorwaarden YEF-huiswerkbegeleiding 01-12-2016

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:   deze algemene voorwaarden.

BW:     Het Burgerlijk Wetboek.

Contracten:   iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie YEF-huiswerkbegeleiding een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.

Diensten: individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd door YEF-huiswerkbegeleiding.

Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van YEF-huiswerkbegeleiding (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen YEF-huiswerkbegeleiding en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door YEF-huiswerkbegeleiding, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

YEF-huiswerkbegeleiding: YEF-huiswerkbegeleiding, handelend onder de naam YEF-huiswerkbegeleiding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67293301

Vestiging: iedere door YEF-huiswerkbegeleiding gehuurde locatie als ook een door YEF-huiswerkbegeleiding gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens YEF-huiswerkbegeleiding worden verleend.

 1. Algemeen

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop YEF-huiswerkbegeleiding deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.4.

2.2.      Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

2.3.      Door inschrijving voor een van de Diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

2.4.      Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen YEF-huiswerkbegeleiding en de Contractant zijn overeengekomen.

2.5.      De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen YEF-huiswerkbegeleiding en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

2.6.      In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.

2.7.      De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van YEF-huiswerkbegeleiding. Op verzoek van Contractant of Leerling zal YEF-huiswerkbegeleiding een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.                  ‘

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Contractant een afspraak heeft gemaakt in de online agenda van YEF-huiswerkbegeleiding en de betaling is gedaan. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Overeenkomst op Afstand

4.1.      Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2.      Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

 1. Plaatsing

5.1.      De plaatsing van een Leerling voor een Dienst op het tijdstip en bij de Vestiging waarvoor Leerling zich heeft ingeschreven, is definitief na ontvangst door YEF-huiswerkbegeleiding van de betaling van Contractant.

5.2.      Het kan voorkomen dat na inschrijving van een Leerling blijkt dat die Leerling niet geplaatst kan worden op het tijdstip en/of bij de Vestiging waarvoor die Leerling zich heeft ingeschreven. YEF-huiswerkbegeleiding zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Contractant en zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1.      YEF-huiswerkbegeleiding zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

6.2.      YEF-huiswerkbegeleiding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3.                  De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan YEF-huiswerkbegeleiding ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan YEF-huiswerkbegeleiding.

6.4.      Persoonsgegevens worden door YEF-huiswerkbegeleiding zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van YEF-huiswerkbegeleiding. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door YEF-huiswerkbegeleiding en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de YEF-huiswerkbegeleiding nieuwsbrief en de activiteitenagenda. Tenzij Contractant en/of Leerling hier tegen bezwaar maakt, is het YEF-huiswerkbegeleiding toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt YEF-huiswerkbegeleiding hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

6.5.      Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan YEF-huiswerkbegeleiding (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij YEF-huiswerkbegeleiding dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van YEF-huiswerkbegeleiding.

6.6.      Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is YEF-huiswerkbegeleiding volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is YEF-huiswerkbegeleiding hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

6.7.      YEF-huiswerkbegeleiding biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

6.8.      De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van YEF-huiswerkbegeleiding zoals deze wordt verstrekt aan Leerling voor aanvang van de levering van de Diensten. Bij niet- naleving van de gedragscode is YEF-huiswerkbegeleiding bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

6.9.      Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is YEF-huiswerkbegeleiding bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat YEF-huiswerkbegeleiding gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

6.10.    Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van YEF-huiswerkbegeleiding.

 1. Tarieven

7.1.      Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op YEF-huiswerkbegeleiding.nl vermelde prijzen voor de diverse door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1.      Voor door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. YEF-huiswerkbegeleiding kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst.

8.2.      Huiswerkbegeleiding dient te worden betaald door middel van vooruitbetaling, middels het aanschaffen van een zogenaamde strippenkaart van één of tien strippen, waarbij elke strip gelijkgesteld is aan één vooruitbetaalde huiswerkbegeleiding of bijles Deze strippenkaart blijft 12 maanden geldig. Betaling van het factuurbedrag dient bij aanmelding te worden voldaan middels (i) IDEAL.

8.3.      Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de betaaldatum aan YEF-huiswerkbegeleiding kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een betaling schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Niet-tijdige betaling

9.1.      Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt YEF-huiswerkbegeleiding de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.2.      Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is YEF-huiswerkbegeleiding gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat YEF-huiswerkbegeleiding het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

9.3.      De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4.      Indien YEF-huiswerkbegeleiding overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

 1. Huiswerkbegeleiding

10.1.    Inschrijving voor door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk (i) via de website van YEF-huiswerkbegeleiding (YEF-huiswerkbegeleiding.nl) of (ii) telefonisch.

10.2.    YEF-huiswerkbegeleiding zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor het intakegesprek wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

10.3.    De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn blokbedragen. Een blok staat voor 1,5 uur huiswerkbegeleiding.

10.4.    Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een Dienst via de website dan kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd, indien Contractant/Leerling (zich) telefonisch heeft ingeschreven voor een Dienst dan kan de Overeenkomst zowel schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) als telefonisch worden opgezegd. Bij opzegging worden geen terugbetalingen gedaan.

10.5.    Vakanties en feestdagen:

 1. a) Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is YEF-huiswerkbegeleiding gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2015, 2020, 2025 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.

10.6.    Bij ziekte van Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop Leerling naar YEF-huiswerkbegeleiding zou komen), brengt YEF-huiswerkbegeleiding, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. YEF-huiswerkbegeleiding kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

 1. Bijles

11.1.    Inschrijving voor door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden bijles is mogelijk (i) via de website van YEF-huiswerkbegeleiding (YEF-huiswerkbegeleiding.nl) of (ii) telefonisch.

11.2.    YEF-huiswerkbegeleiding zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de bijles. Voor het intake gesprek wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

11.3.    Bijles wordt aangeboden in de vorm van een strippenkaart voor 1 of 10 uren, een strippenkaart is maximaal 3 maanden geldig.

11.4.    Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.

11.5.    Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal YEF-huiswerkbegeleiding zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien YEF-huiswerkbegeleiding er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij YEF-huiswerkbegeleiding.

11.6.    Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 10.5 vinden geen bijlessen plaats.

 1. Klachtenprocedure

12.1.    Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@YEF-huiswerkbegeleiding.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan YEF-huiswerkbegeleiding. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.

12.2.    Indien een klacht naar het oordeel van YEF-huiswerkbegeleiding gegrond is, dan zal YEF-huiswerkbegeleiding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

12.3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal YEF-huiswerkbegeleiding slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 1. Aansprakelijkheid

13.1.    Contractant is tegenover YEF-huiswerkbegeleiding aansprakelijk voor alle schade die YEF-huiswerkbegeleiding lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart YEF-huiswerkbegeleiding tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.                                                   ‘

13.2.    Indien YEF-huiswerkbegeleiding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van YEF-huiswerkbegeleiding en/of van (een van) haar medewerkers.

13.3.    Medewerkers van YEF-huiswerkbegeleiding zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van YEF-huiswerkbegeleiding.

13.4.    YEF-huiswerkbegeleiding selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. YEF-huiswerkbegeleiding aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.

13.5.    Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). YEF-huiswerkbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

13.6.    YEF-huiswerkbegeleiding is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

13.7.    YEF-huiswerkbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat YEF-huiswerkbegeleiding is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.8.    De aansprakelijkheid van YEF-huiswerkbegeleiding voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,, zegge: duizend euro.

13.9.    De aansprakelijkheid van YEF-huiswerkbegeleiding, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor YEF-huiswerkbegeleiding is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 12.000,-, zegge: twaalfduizend euro.                                 ,

13.10.  In geval van aansprakelijkheid van YEF-huiswerkbegeleiding, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan YEF-huiswerkbegeleiding van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

 1. Overmacht

14.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

14.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop YEF-huiswerkbegeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor YEF-huiswerkbegeleiding niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van YEF-huiswerkbegeleiding, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

14.3.    In geval van overmacht zal YEF-huiswerkbegeleiding zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna YEF-huiswerkbegeleiding een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bank- of girorekening

14.4.    In geval van overmacht bij een door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door YEF-huiswerkbegeleiding ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht YEF-huiswerkbegeleiding zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Dienst. Hierbij heeft YEF-huiswerkbegeleiding het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1.    YEF-huiswerkbegeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2.    Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door YEF-huiswerkbegeleiding verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door YEF-huiswerkbegeleiding aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van YEF-huiswerkbegeleiding te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

15.3.    Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door YEF-huiswerkbegeleiding voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van YEF-huiswerkbegeleiding, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van YEF-huiswerkbegeleiding.

 1. Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen YEF-huiswerkbegeleiding en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

18.1.    De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

18.2.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door YEF-huiswerkbegeleiding worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

18.3.    Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van YEF-huiswerkbegeleiding